ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน

ประกาศ
ไม่มี-

คำสั่ง
คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 641 / 2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประสาน การปฏบัติตามมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จังหวัดสตูล
คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1663 / 2550 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดสตูล
คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2189 / 2542 ลงวันที่ 5 พฤษจิกายน 2542 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประสาน การปฏบัติตามมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จังหวัดสตูล
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน ที่ สต 0017.3/ว1513 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น