ภาพกิจกรรม

 การอบรม/ประชุม
     - ภาพกิจกรรมการอบรมการให้ความรุู้เกี่ยวกับข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการเผยแพร่ข้อมุลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
     - ไม่มี-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น