สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)


ลำดับ หน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล(ภูมิภาค) สรุปผลการดำเนินการ(สขร.1)
1 สำนักงานจังหวัดสตูล  link ไฟล์
2 ที่ทำการปกครองจังหวัด

3 เรือนจำจังหวัดสตูล

4 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

5 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล link ไฟล์
6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล link ไฟล์
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

8 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล

9 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

11 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

12 สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล

13 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล

14 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล link ไฟล์
15 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล link ไฟล์
16 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

17 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล link ไฟล์
18 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

19 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล  link ไฟล์
20 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

21 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

22 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล link ไฟล์
23 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล link ไฟล์
24 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

25 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล link ไฟล์
26 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล link ไฟล์
27 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

28 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล

29 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล link ไฟล์
30 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล

31 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

32 สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูล

33 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

34 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น